Normele Metodologice OG 6/2011

NORMELE METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele norme metodologice reglementează modul de acordare a facilităților pentru microîntreprinderile nouînființate și conduse de întreprinzători tineri, care intenționează să desfășoare pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată care îndeplinește condițiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, denumită în continuare microîntreprindere „S.R.L. — D.”, în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, denumit în continuare programul.

Art. 2. — Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, denumit în continuare M.E.C.M.A., prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, denumită în continuare Agenția, și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în parteneriat cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii — S.A. — I.F.N., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare O.N.R.C., și instituția de credit parteneră, vor implementa prezentele norme metodologice pe bază de protocol de colaborare.

Art. 3. — Obiectivul programului îl constituie stimularea înființării de noi microîntreprinderi, creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor, în scopul implicării acestora în structuri economice private. Programul urmărește:

 1. a) dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoașterea și gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea piețelor și de integrarea României în Uniunea Europeană;
 2. b) sprijinirea demarării și dezvoltării firmelor nou-înființate — start-up-uri, prin facilitarea accesului acestora la finanțare;
 3. c) stimularea înființării de noi microîntreprinderi, prin creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare;
 4. d) facilitarea accesului tinerilor la sursele de finanțare.

Art. 4. — Finanțarea în perioada 2010—2012 a programului pentru acordarea, prin Agenție, de alocații financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puțin 1.100 de microîntreprinderi „S.R.L. — D.” se asigură din bugetul aprobat anual M.E.C.M.A.

CAPITOLUL II

Etapele implementării programului

Art. 5. — Înregistrarea microîntreprinderii „S.R.L. — D.” în registrul comerțului se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. a) întreprinzătorul debutant are obligația să atașeze în susținerea cererii de înregistrare a microîntreprinderii „S.R.L. — D.” în registrul comerțului documentele prevăzute în Ordinul ministrului justiției nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, precum și declarația pe propria răspundere potrivit art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011;
 2. b) după înmatricularea în registrul comerțului a microîntreprinderii „S.R.L. — D.”, respectiv după înregistrarea în registrul comerțului a oricăror modificări, O.N.R.C. va transmite Agenției, pe cale electronică, datele aferente acestor înregistrări, conform protocolului încheiat în acest sens;
 3. c) operațiunile de înmatriculare conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 cu ocazia constituirii microîntreprinderii sunt scutite de plata taxelor către O.N.R.C.;
 4. d) Agenția transmite instituțiilor responsabile de implementarea programului, pe baza protocolului de colaborare, datele aferente înregistrărilor, precum și modificările generate de situațiile financiare semestriale și anuale pe perioada funcționării microîntreprinderii „S.R.L. — D.”.

Art. 6. — În termen de 10 zile lucrătoare de la înființare, microîntreprinderea „S.R.L. — D.” trebuie să notifice prin poșta electronică oficiul teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, denumit în continuare O.T.I.M.M.C., al Agenției în a cărui rază teritorială își are sediul, în vederea luării în evidență.

Art. 7. — Înregistrarea pentru obținerea A.F.N. se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. a) pentru a beneficia de alocația financiară nerambursabilă acordată prin Agenție, microîntreprinderea „S.R.L. — D.” trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul http://www.aippimm.ro;
 2. b) data la care este activă înregistrarea online se comunică pe site-ul Agenției cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
 3. c) înscrierea online se desfășoară în sesiune continuă, până la epuizarea bugetului alocat programului;
 4. d) fiecare microîntreprindere „S.R.L. — D.” trebuie să completeze online planul de afaceri, al cărui model este disponibil pe site-ul Agenției: http://www.aippimm.ro;
 5. e) aplicația software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri, punctajul obținut, precum și numărul de înregistrare;
 6. f) planul de afaceri corect și integral completat va putea fi transmis și înregistrat online o singură dată în cadrul aplicației, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermițând înscrierea de două ori a aceleiași microîntreprinderi „S.R.L. — D.”.

Art. 8. — Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. a) evaluarea planului de afaceri se face online de către aplicația software, care generează un punctaj pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte;
 2. b) verificarea veridicității și coerenței informațiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu activitățile codului CAEN pe care se accesează programul, se realizează de către Agenție. Avizarea verificărilor și obținerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanțării planului de afaceri de către Agenție;
 3. c) la instituția de credit vor fi transmise spre finanțare, în limita bugetului anual, planurile de afaceri care obțin cel puțin punctajul minim și care au fost avizate de Agenție în urma verificărilor efectuate conform lit. b). Transmiterea planurilor de afaceri la instituția de credit se va face continuu, până la epuizarea bugetului programului;
 4. d) planurile de afaceri care solicită credit bancar se finanțează de instituția de credit parteneră conform criteriilor prevăzute în normele de creditare ale acesteia și în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.;
 5. e) echipamentele și utilajele achiziționate în cadrul programului trebuie să fie noi și pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. — Contractarea și finanțarea se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 1. a) microîntreprinderea „S.R.L. — D.” care solicită credit bancar va semna cu instituția de credit parteneră contractul de creditare și pentru acordarea de A.F.N. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de aprobare a creditului;
 2. b) microîntreprinderea „S.R.L. — D.” care nu solicită credit bancar va semna la sediul O.T.I.M.M.C. în a cărui rază teritorială își are sediul social contractul de finanțare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii prin poșta electronică a notificării privind acordul de principiu pentru finanțare;
 3. c) microîntreprinderea „S.R.L. — D.” va deschide conturi curente la instituția de credit parteneră pentru derularea operațiunilor de încasări și plăți, inclusiv utilizarea sumelor aferente A.F.N., creditului bancar sau aportului propriu, după caz;
 4. d) finanțarea planurilor de afaceri se va face conform convenției de colaborare încheiate de Agenție cu instituția de credit parteneră;
 5. e) aportul propriu în numerar al beneficiarului, acolo unde este cazul, va fi vărsat în contul curent deschis la instituția de credit parteneră, urmând ca pentru fiecare cheltuială eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporțional, după caz, cele două componente de finanțare (credit bancar minimum 50% și A.F.N. maximum 50% sau A.F.N. maximum 50% și aport propriu minimum 50%);
 6. f) beneficiarii A.F.N. și/sau ai creditului bancar alocat conform art. 5 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 trebuie să depună la Agenție, în termen de 10 zile lucrătoare, dovada angajării cu contract de muncă pe durată nedeterminată a cel puțin 2 salariați;
 7. g) cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de credit bancar și pentru acordarea de A.F.N. cu instituția de credit parteneră sau a contractului de finanțare cu Agenția, nu sunt eligibile.

CAPITOLUL III

Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor

Art. 10. — Prezentele norme metodologice instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

Art. 11. — Schema prevăzută la art. 10 nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006. Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 12. — Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei prevăzute la art. 10 se face în conformitate cu legislația europeană și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

Art. 13. — Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Agenția, păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza schemei prevăzute la art. 10 pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza acestei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.

Art. 14. — Agenția are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate în derulare și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezentele norme metodologice sau prin legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 15. — Agenția are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.

Art. 16. — În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Agenție, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să îi solicite acesteia să facă verificări la fața locului.

Art. 17. — Agenția informează în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanțare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului și la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.

Art. 18. — Agenția acordă un ajutor de minimis după ce verifică pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse europene, nu depășește pragul echivalent în lei al sumei de 200.000 euro.

Art. 19. — Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primate conform schemei prevăzute la art. 10, altor scheme de minimis și altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze pentru o perioadă de 10 ani.

Art. 20. — Monitorizarea și controlul beneficiarilor programului se va face de către O.T.I.M.M.C. pe baza procedurii de monitorizare și control al programului.

Art. 21. — Reprezentanții instituțiilor prevăzute la art. 2 au dreptul să verifice la sediul microîntreprinderii „S.R.L. — D.” veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul programului.

Art. 22. — Verificarea la fața locului vizează stadiul de realizare a investiției, realitatea, legalitatea și regularitatea operațiunilor economico-financiare. În cazul în care, în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține A.F.N. sau au schimbat destinația acestora ori se constată că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute în contract, se recuperează total sau parțial ajutorul de minimis acordat.

Art. 23. — Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 24. — Beneficiarii A.F.N. au obligația de a raporta efectele participării la program către O.T.I.M.M.C. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării A.F.N.

  

ANEXĂ la normele metodologice

Criterii de evaluare a planului de afaceri

A Domeniul de activitate al microîntreprinderii „S.R.L. — D.”

 1. Producție: 20 puncte
 2. Servicii: 15 puncte
 3. Comerț și alte activități: 10 puncte

B Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii „S.R.L. — D.”

 1. Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou-create este mai mare sau egal cu 4.: 20 puncte
 2. Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou-create este mai mare sau egal cu 3.: 15 puncte
 3. Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou-create este mai mare sau egal cu 2.: 10 puncte

C Ponderea investițiilor în cheltuielile aferente planului de afaceri

 1. Ponderea investițiilor peste 80%: 20 puncte
 2. Ponderea investițiilor peste 60%: 15 puncte
 3. Ponderea investițiilor peste 40%: 10 puncte

D Localizarea activității microîntreprinderii „S.R.L. — D.”

 1. Mediul rural: 10 puncte
 2. Mediul urban: 5 puncte

E Utilizarea noilor tehnologii și promovarea societății informaționale

 1. Implementarea planului de afaceri conduce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, modern și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție/prestare servicii.

Planul de afaceri are potențial inovativ și/sau creativ.:10 puncte

 1. Implementarea planului de afaceri nu conduce la creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor noi, modern și/sau a soluțiilor informatice în procesul de producție/prestare de servicii (potențialul inovativ și/sau creativ al proiectului este nesemnificativ).: 5 puncte

F Schema de finanțare

 1. Schemă de finanțare cu credit bancar: 20 puncte
 2. Schemă de finanțare fără credit bancar: 10 puncte

Total puncte obținute

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte.
Punctajul minim care se poate obține este de 50 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 de puncte.
La punctaje egale va prevala numărul de înregistrare online.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: